Орган виконавчої влади, який проводив консультації з громадськістю у формі зустрічі:

Тарутинська районна державна адміністрація

 Зміст матеріалів, винесених на обговорення: 

     «Про проект Порядку проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти, що перебувають в управлінні Тарутинської районної ради Одеської області»

Інформація про осіб, що взяли участь у зустрічі:

Сілоч Олена Іванівна  – перший заступник голови Тарутинської районної державної адміністрації,

Дундер В.Г. – заступник голови Тарутинської районної державної адміністрації,

Капанжи Т.М. - головний спеціаліст з питань взаємодії з громадськістю Тарутинської районної державної адміністрації,

Ткаченко О.В. - голова громадської ради при Тарутинській районній державній адміністрації,

представники інститутів громадянського суспільства (8 осіб).

 

Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції:

Заступник голови Тарутинської районної державної адміністрації Дундер В.Г. ознайомив присутніх з проектом Порядку проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти, що перебувають в управлінні Тарутинської районної ради Одеської області.

 

Пропозицій до органу виконавчої влади від інститутів громадського суспільства не надходило.

Представники інститутів громадського суспільства району висловили свої думки щодо визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти району.

 

Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

- підтримати проект Порядку проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти, що перебувають в управлінні Тарутинської районної ради Одеської області;

- довести відповідну інформацію до членів інститутів громадського суспільства.

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу на визначення опорного закладу

серед закладів загальної середньої освіти,

що перебувають в управлінні Тарутинської районної ради Одеської області 

 

Розділ 1. Загальні положення 

 

1. Порядок проведення конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти, що перебувають в управлінні Тарутинської районної ради Одеської області (далі – Порядок) розроблений з метою забезпечення реалізації на території Тарутинського району Одеської області державної освітньої політики, пов’язаної із забезпеченням прав закладів загальної середньої освіти, засновником яких є Тарутинська районна рада Одеської області (далі – засновник), мати статус опорного закладу загальної середньої освіти, а також покращенням умов для забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до якісної освіти, впровадженням допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання, раціонального і ефективного використання наявних ресурсів, створення єдиної системи виховної роботи.

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положенні про освітній округ і опорний заклад освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532.

 

3. Загальне керівництво, організаційне і матеріальне забезпечення, координацію та контроль за проведенням конкурсу здійснюються Тарутинською районною державною адміністрацією Одеської області або за її рішенням – її структурним підрозділом, до повноважень якого належить забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, (далі – уповноважений орган).

 

4. Питання, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України.

 

Розділ 2. Мета і завдання конкурсу

 

1. Конкурс проводиться з метою створення умов для комплексної оптимізації і модернізації системи загальної середньої освіти Тарутинського району Одеської області, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, організації профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення учнями предметів незалежно від місця проживання, концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, спрямування їх на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи, підготовки конкурентоспроможного випускника сучасної школи.

 

2. Основним завданням конкурсу на визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти, що перебувають в управлінні Тарутинської районної ради Одеської області, (далі – конкурс) є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу загальної середньої освіти, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів, зміцнення матеріально-технічного оснащення опорного закладу.

 

 

Розділ 3. Учасники конкурсу, їх права та обов’язки, організація проведення конкурсу

 

1. Безпосереднє проведення конкурсу забезпечується конкурсною комісією з визначення опорних закладів серед закладів загальної середньої освіти, що перебувають в управлінні Тарутинської районної ради, (далі – конкурсна комісія).

 

2. Конкурсна комісія утворюється рішенням засновника, в якому обов’язково зазначаються її кількісний та посадовий склад.

Пропозиції щодо кількісного та посадового складу конкурсної комісії, та також змін цих складів вносяться засновнику уповноваженим органом за необхідністю.

Персональний (поіменний) склад конкурсної комісії згідно із затвердженим посадовим складом конкурсної комісії затверджується уповноваженим органом і фіксується у протоколах її засідань.

 

3. Учасниками конкурсу можуть бути заклади загальної середньої освіти, які перебувають в управлінні Тарутинської районної ради і мають статус юридичної особи публічного права. Конкурс проводиться також в разі, якщо його учасником є лише один заклад загальної середньої освіти.

 

4. Конкурсна комісія та учасники конкурсу у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері освіти та державної регіональної політики, рішеннями Одеської обласної та Тарутинської районної ради, актами Одеської обласної та Тарутинської районної державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, до повноважень яких належить забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, а також цим Порядком.

 

5. Конкурсна комісія працює на громадських засадах.

 

6. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які проводяться в міру необхідності. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин від її кількісного складу.

 

7. Рішення конкурсної комісії, які оформлюються у вигляді вирішальної частини протоколу засідання конкурсної комісії, ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

 

8. Конкурсна комісія:

організовує проведення усіх етапів конкурсу, що наведені у цьому Порядку;

забезпечує прийняття і розгляд пропозицій учасників конкурсу, визначення їх відповідності умовам проведення конкурсу;

приймає відповідні рішення в процесі проведення або за результатами проведення конкурсу;

готує необхідну документацію, пов’язану з проведенням конкурсу.

 

9. Конкурсна комісія має право:

перевіряти достовірність наданої учасниками конкурсу інформації;

залучати до своєї роботи в якості експертів та оцінювачів представників підприємств, установ та організацій, громадських об’єднань (за їх згодою та погодженням з їх керівниками);

відмовляти учаснику конкурсу в участі в конкурсі з підставі не відповідності умовам конкурсу, визначеним у пункті 5 розділу 4 цього Порядку.

 

 

10. Конкурсна комісія зобов’язана:

створити рівні умови конкурсу для всіх учасників конкурсу;

забезпечити прозорість та об’єктивність проведення конкурсу.

 

11. Голова конкурсної комісії:

організовує роботу і здійснює керівництво конкурсною комісією;

відповідає за виконання покладених на конкурсну комісію функцій;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

організовує підготовку до розгляду матеріалів, поданих учасниками конкурсу;

підписує документацію конкурсної комісії.

 

12. Члени конкурсної Комісії зобов’язані:

використовувати свій професійний досвід та знання для досягнення мети і завдань конкурсу;

брати участь в організаційних заходах, пов’язаних з проведенням конкурсу;

надавати необхідну інформацію про конкурс усім зацікавленим особам, за винятком конфіденційної інформації;

уникати конфлікту інтересів;

виконувати інші обов’язки, що можуть виникнути при підготовці і проведенні конкурсу.

 

13. Члени конкурсної комісії мають право:

брати участь у виробленні, прийнятті і реалізації рішень конкурсної комісії;

вносити для розгляду на засіданнях конкурсної комісії пропозиції і зауваження, висловлювати окремі думки;

отримувати інформацію з питань діяльності конкурсної комісії.

 

14. Заклади загальної середньої освіти, які стали учасниками конкурсу, зобов’язані дотримуватись умов конкурсу, визначених у розділі 4 цього Порядку, і мають право на отримання від конкурсної комісії вичерпної інформації, документів та матеріалів, пов’язаних з конкурсом, умовами та процедурою його проведення, а також внесення для розгляду конкурсною комісією документації, яка не передбачена розділом 4 цього Порядку, але може додатково підтвердити відповідність учасника конкурсу одному з критеріїв оцінювання.

 

Розділ 4. Порядок та умови проведення конкурсу

 

1. Проведення конкурсу оголошується розпорядчим актом уповноваженого органу, в якому крім іншого обов’язково мають бути визначені початкова і кінцева дати конкурсу та особа, відповідальна за прийняття і опрацювання конкурсної документації, за наявності однієї з таких підстав:

письмова пропозиція уповноваженого органу, узгоджена з профільною постійною комісією засновника;

звернення одного або декількох закладів загальної середньої освіти для визначення його (їх) опорним закладом (опорними закладами) загальної середньої освіти.

 

2. Оголошення про проведення конкурсу (або розпорядчий акт уповноваженого органу про оголошення конкурсу) разом з умовами його проведення має бути розміщено на офіційних веб-сайтах засновника і уповноваженого органу та доведено до відома закладів загальної середньої освіти, які потенційно можуть бути учасниками конкурсу, не пізніше трьох робочих днів до початку конкурсу.

 

3. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати 30 календарних днів з дати його початку.

 

 4. Конкурс проводиться у два етапи:

перший етап – підготовчий (тривалість – не більше 20 календарних днів з дати початку конкурсу), на якому здійснюється подання до конкурсної комісії відповідними закладами загальної середньої освіти звернень із заявкою своєї спроможності як учасника конкурсу;

другий етап – основний (тривалість – не більше 10 календарних днів), на якому здійснюється визначення переможця конкурсу.

 

5. Для участі у першому етапі необхідно подати до конкурсної комісії звернення, до якого мають бути додані документи, які підтверджуватимуть відповідність закладу загальної середньої освіти статусу опорного закладу загальної середньої освіти, зокрема:

 

1) план розвитку закладу загальної середньої освіти (обсягом до 5-10 сторінок) на поточний навчальний рік та три навчальні роки, наступні за роком проведення конкурсу, який повинен містити таку обов’язкову інформацію:

 

загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорному закладі загальної середньої освіти, проектну потужність опорного закладу та обсяги її використання, заклади загальної середньої освіти, з яких планується підвезення учнів до опорної закладу, орієнтовну кількість учнів, які мають підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів, маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі), транспортні засоби, якими буде здійснюватись підвезення, і потребу у додатковому транспорті для підвезення учнів та педагогічних працівників;

 

наявність сучасної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних фізкультурно-спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (із зазначенням кількості посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, умов для навчання дітей з обмеженими можливостями;

 

результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

 

мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

 

укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науковими посібниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

 

організація допрофільної підготовки та профільного навчання;

 

організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими потребами;

 

рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

 

2) опис інвестиційних потреб опорного закладу загальної середньої освіти (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, професійний розвиток учителів тощо);

 

Розділ 5. Визначення переможця конкурсу

 

1. Визначення переможця конкурсу проводиться конкурсною комісією за критеріями оцінювання щодо відповідності закладу загальної середньої освіти статусу опорного закладу загальної середньої освіти, що додаються.

 

2. Переможцем конкурсу визнається учасник, який набрав найбільшу кількість балів за критеріями оцінювання, що відображається у підсумковому протоколі засідання конкурсної комісії з визначенням висновків та пропозицій щодо необхідності і можливостей додаткового оснащення і вирішення інших питань, пов’язаних з подальшим функціонуванням закладу загальної середньої освіти в статусі опорного.

Не може бути визнаний переможцем конкурсу заклад загальної середньої освіти, відповідність якого статусу опорного за критеріями оцінювання оцінена у 110 і менше балів.

 

3. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, в разі, якщо:

відсутні відповідні звернення про участь у конкурсі (у такому випадку уповноважений орган може організувати повторний конкурс);

до участі у конкурсі з мотивованих підстав не допущено жодного учасника (у такому випадку проведення повторного конкурсу є обов’язковим).

Повторний конкурс проводитиметься у відповідності до цього Порядку.

 

4. Протягом десяти робочих днів з дня визначення переможця конкурсу уповноважений орган подає на розгляд засновника один оригінальний примірник підсумкового протоколу засідання конкурсної комісії разом з проектними документами засновника, які мають бути прийняті для забезпечення функціонування відповідних закладів загальної середньої освіти зі статусом опорного закладу і філій опорного закладу.

 

5. Утворення опорного закладу загальної середньої освіти за результатами конкурсу здійснюється рішенням засновника або розпорядчим актом керівної особи засновника з наступним затвердженням цього розпорядчого акта рішенням засновника.

 

____________________________________________