30.07.2013

ПРОГРАМА розвитку малого і середнього підприємництва у Тарутинському районі на 2013-2015 роки

 ВСТУП

Підприємництво є одним із головних факторів формування і розвитку конкурентоспроможності національної економіки, підтримки внутрішнього ринку. Перевагою підприємництва є стале економічне зростання країни, створення конкурентоспроможного ринкового середовища, стимулювання інноваційного розвитку, створення додаткових робочих місць, зміцнення економіки регіонів.

Інструментом реалізації на районному рівні державної політики розвитку малого і середнього підприємництва є Програма розвитку малого і середнього підприємництва в Тарутинському районі (далі – Програма).

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого і середнього підприємництва в районі.

Програма розроблена з урахуванням основних положень законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів. 

І. Паспорт Програми розвитку малого і середнього

підприємництва в Тарутинському районі на 2013-2015 роки

 1.

Ініціатор розроблення програми

відділ економіки Тарутинської районної державної адміністрації

2.

Розробник програми

відділ економіки Тарутинської районної державної адміністрації

3

Співрозробники Програми (у разі наявності)

            не має

4.

Відповідальний виконавець програми

відділ економіки Тарутинської районної державної адміністрації

5.

Учасники програми

Тарутинська районна державна адміністрація,

громадські організації підприємців,

суб’єкти малого і середнього підприємництва

6.

Термін реалізації програми

2013-2015 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний  бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

277,0 тис.грн.

8.1.

коштів районного бюджету

267,0 тис.грн.

8.2

коштів інших джерел

10,0 тис.грн.

 ІІ Визначення проблеми на розв’язання якої направлена Програма          

          Мале підприємництво стало невід’ємною частиною складової ринкової господарської системи держави, як найбільш масова, динамічна та гнучка форма ділового життя.

Основою соціально-економічного відродження Тарутинського району є всебічний і послідовний розвиток малого та середнього підприємництва, яке створює умови для підвищення рівня зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів та задоволення потреб населення.

Малий бізнес у загальних обсягах економіки району складає:

ü  у загальному випуску продукції – 25,3%;

ü  у загальних надходженнях до бюджету району – 34,5%;

ü  у кількості зайнятих – 20,3%.

На обліку в органах державної реєстрації району знаходиться більше
2,3 тис. суб’єктів підприємництва, з яких:

- 555 юридичних осіб;

- 1813 приватних підприємців.

Кількість малих підприємств становить 405 одиниць.  

На сьогодні розпочинається новий етап, який повинен сприяти росту можливостей підприємництва району і забезпечити більшу частку продукції його суб’єктів у внутрішньому валовому продукті району, а також підвищити його конкурентоспроможність. Та для стабільного ведення підприємницької діяльності необхідно вирішити ряд проблем:

 ü   труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових коштів, нерозвиненість фінансового ринку;

 

ü   складна схема одержання дозвільних документів, особливо на будівництво об'єктів, оформлення земельних ділянок;

 

ü   прийняття органами місцевого самоврядування власних регуляторних актів, які установлюють процедури отримання місцевих дозвільно-погоджувальних документів;

 

ü   велика кількість контролюючих органів;

 

ü   нерозвиненість інфраструктури підтримки малого бізнесу, особливо у сільській місцевості.

ІІІ. Визначення мети Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, розвитку пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб'єктів господарювання до розвитку їх діяльності та підтримки підприємницької ініціативи громадян.

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Подальший розвиток малого та середнього підприємництва, як стратегічного напрямку соціально-економічного розвитку району, можливий при реалізації комплексу заходів з удосконалення регулювання підприємницької діяльності, фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, ресурсного та інформаційного забезпечення, формування бізнес-інфраструктури підтримки підприємництва.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів, виділених в установленому порядку з районного бюджету, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування зазначеної  Програми за рахунок коштів загального фонду районного бюджету в межах наявного фінансового ресурсу на поточний бюджетний рік.

 Ресурсне забезпечення Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Тарутинському районі на 2013-2015 роки

тис.грн

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

 

Усього витрат на виконання Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

 

Усього

81,0

96,0

100,0

277,0

державний бюджет

   -

  - 

   - 

 

місцевий бюджет, у тому числі:

78,0

93,0

96,0

267,0

- районний бюджет

75,0

90,0

93,0

258,0

- сільські, селищний, міський бюджети

3,0

3,0

3,0

9,0

інші джерела

3,0

3,0

4,0

10,0

 Районна Програма складена на період 2013-2015 років.

 V. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Тарутинському районі на 2013-2015 роки наведені у додатку.

 VI. Очікувані результати та ефективність програми

Реалізація заходів Програми сприятиме:

üзбільшенню кількості суб’єктів господарювання до 2,7 тис. одиниць;

üзбільшенню кількості малих підприємств до 650 одиниць;

üзбільшенню кількості працюючих у сфері малого підприємництва з урахуванням само зайнятих осіб до 1,0 тис. осіб;

üзростанню питомої ваги малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції, робіт і послуг до 30%;

üзростанню питомої ваги малого і середнього підприємництва у надходженнях до місцевого бюджету Тарутинського району до 45%.

 VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Державний замовник Програми є Тарутинська районна державна адміністрація.

                Організацію виконання районної  Програми, а також її коригування забезпечує управління економіки Тарутинської районної державної адміністрації, яке щорічно звітує перед Тарутинською районною радою про результати виконання Програми.

Контроль за використанням бюджетних коштів на фінансову підтримку суб'єктів малого підприємництва здійснюється Координаційною радою з питань розвитку та підтримки підприємництва - дорадчо-консультативним органом при районній державній адміністрації, який приймає рішення про відбір та організацію фінансування суб'єктів малого підприємництва.

 

_____________________________________________________

ДОДАТОК до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми розвитку малого і середнього підприємництва в Тарутинському районі на 2013-2015 роки

 

Пріоритетні завдання

 

Заходи

Строк виконання заходу

 

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

Очікуваний результат

2013р.

2014 р.

2015р.

1. Удосконалення регулювання підприємницької діяльності

1.

Реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Підготовка пропозицій центральним органам державної влади з питань удосконалення чинного законодавства і нормативно-правової бази підприємництва

2013-2015 роки

- відділ економіки райдержадміністрації,

- юридичний відділ райдержадміністрації

- органи місцевого самоврядування, Координаційна рада з питань розвитку малого підприємництва; галузеві ради підприємців району,

- громадські об’єднання підприємців

районний бюджет

 

-

 

-

 

-

Забезпечення прийняття органами влади ефективних та обґрунтованих рішень

2.

Реалізація дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг

2013-2015 роки

- відділ економіки райдержадміністрації,

- державні адміністратори

районний бюджет

 

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

Підвищення  інформованості  підприємців щодо порядку видачі документів дозвільного характеру

3.

Забезпечення оперативного реагування на проблемні питання діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва

Утворення та забезпечення функціонування телефонної «гарячої лінії» за зверненнями підприємців

2013-2015 роки

відділ економіки райдержадміністрації,

державні адміністратори

районний

бюджет

 

0,5

 

0,5

 

0,5

Забезпечення діалогу між органами влади та представниками бізнесу,

4.

 

Проведення засідань консультативно-дорадчих органів з питань розвитку та підтримки підприємництва

2013-2015 роки

- відділ економіки райдержадміністрації,

- Координаційна рада з питань розвитку малого підприємництва; галузеві ради підприємців району,

- громадські об’єднання підприємців

 

-

 

-

 

-

 

-

Забезпечення діалогу між органами влади та представниками бізнесу,

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

5.

Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва

Надання суб’єктам малого і середнього підприємництва фінансової підтримки в галузях: переробна промисловість,

надання послуг,

розвиток туризму

2013-2015 роки

- відділ економіки райдержадміністрації,

- Координаційна рада з питань розвитку малого підприємництва;

 

районний бюджет

 

 

 

 

Гранди Євросоюзу

 

50,0

 

 

 

 

за окремим кошто-рисом

 

70,0

 

 

 

 

за окремим кошто-рисом

 

73,0

 

 

 

 

 

за окремим кошто-рисом

Стимулювання розвитку підприємництва у пріоритетних галузях

6.

Реалізація проектів, направлених на подальший розвиток бізнесу

Проведення конкурсу серед структур підтримки бізнесу із розробки проекту, направленого на подальший розвиток підприємництва в районі, а також забезпечення фінансування реалізації проекту-переможця

2013-2015 роки

- відділ економіки райдержадміністрації

- Координаційна рада з питань розвитку малого підприємництва;

 

 

районний бюджет

 

 

1,0

 

1,0

 

1,0

Стимулювання розвитку підприємництва у пріоритетних галузях

7.

Стимулювання започаткування підприємницької діяльності

 

- надання фінансової допомоги суб’єктам малого підприємництва

2013-2015

- Тарутинський районний центр зайнятості

 

Державний фонд сприяння зайнятості

в межах передба-чених бюджетом на рік

в межах передба-чених бюджетом на рік

в межах передба-чених бюджетом на рік

Створення нових робочих місць

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

8.

Ресурсне забезпечення суб’єктів малого і середнього бізнесу

Забезпечення участі суб’єктів малого  і середнього підприємництва у конференціях, виставково-ярмаркових заходах в Україні

2013-2015 роки

- відділ економіки райдержадміністрації,

- управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

районний бюджет

 

 

15,0

 

10,0

 

10,0

Стимулювання розвитку підприємництва

10.

Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

Проведення семінарів для підприємців району з питань організації та ведення підприємницької діяльності

2013-2015 роки

- відділ економіки райдержадміністрації,

- Тарутинський відділ Арцизської МДПІ

-  Тарутинський районний центр зайнятості

районний бюджет

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

Отримання інформації щодо бізнес-планування, сучасних технологій виробництва, нових бізнес-ідей

11.

 

Проведення семінарів  для підприємців сільської місцевості щодо популяризації сільськогосподарської кооперації

 

- відділ економіки райдержадміністрації, - управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

районний бюджет

 

 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

13.

Популяризація досягнень суб’єктів підприємницької діяльності

Проведення «Дня підприємця»

2013-2015 роки

Відділ економіки райдержадміністрації

 

 

 

 

районний бюджет,

 

 

 

інші місцеві бюджети

 

5,0

 

 

 

3,0

 

5,0

 

 

 

3,0

 

5,0

 

 

 

3,0

Виявлення та відзначення кращих представників малого і середнього бізнесу області

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

14.

Сприяння розвитку інфраструктури малого бізнесу

Створення умов для розвитку товарних і фондових бірж, мережі прокату устаткування, техніки у т.ч. (сільськогосподарської) створення закупівельних пунктів сільгосппродукції

2013-2015 роки

- відділ економіки райдержадміністрації

- управління агропромислового розвитку райдерж-

адміністрації;

- органи місцевого самоврядування;

- асоціація підприємців

районний

бюджет,

 

 

інші джерела

 

 

Гранди Євросоюзу

 

 

-

 

 

 

3,0

 

 

за окремим кошто-рисом

-

 

 

 

3,0

 

 

за окремим кошто-рисом

-

 

 

 

4,0

 

 

за окремим кошто-рисом

Надання консультаційних послуг суб’єктам підприємництва

 

 

 

 

              ВСЬОГО,  у т.ч.

 

81,0

96,0

100,0

 

 

 

 

 

             - районний  бюджет

75,0

90,0

93,0

 

 

 

 

 

             - інші місцеві бюджети

3,0

3,0

3,0

 

 

 

 

 

             - інші джерела

3,0

3,0

4,0